Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 "Краплинка"

 

88888888

hotlog_r+=+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+
x+screen.height++screen.width+!-- document.write(+ + javascript+ http://www.liveinternet.ru/click;klasnaocinka* title=*****HotLog: показано количество посетителей за сегодня и всего) //-- alt=

 

 

 

 

ШАНОВНІ ГОСТІ САЙТУ!

До вашої уваги, Проект нової редакції Статуту спеціального закладу дошкільної освіти (ясла - садок) №46 "Краплинка"

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                             Затверджено                                          

________________                                           Начальником управління освіти

________________                                          міської ради м.Кропивницький

                                                                       ____________Л.Д.Костенко

"___"________2017р.                                            від _______2017р.

 

 

СТАТУТ

 

СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) № 46 "КРАПЛИНКА"

 

Реєстраційний №                                     Прийнято загальними зборами 

Зареєстровано в                                         трудового колективу

___________

свідоцтво про державну реєстрацію                «_____»  ________________2017 р.

№ ________________________

від « ______»_____________2017 р.

 

Загальні положення.

 1.  

 Спеціальний  заклад дошкільної освіти(ясла-садок) №46 “Краплинка” для дітей з порушеннями зору, надалі іменується дошкільний заклад, створено  в 18.09.1987 року в наслідок об’єднання двох ясла-садків: спеціального №51 для дітей з порушеннями зору та №46 для дітей загального розвитку (рішення виконкому Ленінської районної Ради народних депутатів від 21.05.1987 року №254 «Об’єднання двох дошкільних установ №46 загального типу  та №51 спеціального призначення для дітей з порушеннями зору» та від 17.09.1987 року №493 « Про зміни рішення №254 від 21.05.1987 р.»). На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та відповідно наказу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради №402 від 03.11.2003 року дошкільна установа перейменована в Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №46 «Краплинка» і відноситься до комунальної власності міста.        

 1.  Юридична адреса дошкільного закладу:
  м. Кропивницький , вулиця Чорновола 9/3, т. 22-45-73.
 2. Засновником дошкільного закладу є міська рада м. Кропивницький. Управління  освіти міської ради здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
 3.  Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням “Про дошкільний навчальний заклад України” від 12 березня 2003 р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
 4.  Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами.
 5.  Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.
 6.  У дошкільному закладі незалежно від підпорядкування не допускається створення і діяльність організаційних структур, політичних партій та релігійних організацій.
 7. Дошкільний заклад самостійно ухвалює рішення і діє у межах компетенції,передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.
 8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 - реалізацію головних завдань дошкільної освіти,визначених Законом України « Про дошкільну освіту»;

 -  забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з державними вимогами до її змісту, рівня та обсягу;

 - дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально – технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними

 

 1. Комплектування дошкільного закладу.

 

 1.  Проектна потужність дошкільного закладу 92 дитини. 8 вікових груп. 2.2.Прийом в дошкільний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідоточення, свідоцтва про народження,документ для встановлення пільги батьківської плати за харчування дитини( за потреби) а також висновку психолого- медико-педагогічної консультації, направлення місцевого органу управління освітою.

2.3. Групи в дошкільному закладі комплектуються за одновіковими ознаками.

2.4.Нормативна наповнюваність груп у спеціальному дошкільному закладі становить:
від 2 – до 3-х років – до 10 осіб
від 3-х до 6-ти (7) років – 12 осіб.

2.5.За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.6.Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає її можливість подальшого перебування у дошкільному  навчальному закладі даного типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

2.7.Адміністрація дошкільного закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.8.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

 

 1. Режим роботи дошкільного закладу.

 

 

 1.  Режим роботи дошкільного закладу встановлюється з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.
 2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00
 3. Вікові групи працюють з 7.30 ранку до 18 год. вечора
 4.  В дошкільному закладі працюють чергові групи з 7.00 до 19.00 вечора.
 5. Ранковий прийом  дітей здійснюється до 8год.30 хв.
 6. Дошкільний заклад працює на п’ятиденному робочому тижні. Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

 

 

 1. Організація навчально-виховного процесу.

 

4.1.Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня й завершується 31 травня наступного року. Оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

4.2.Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державними програмами, навчально-методичними посібниками.

4.3. Навчально-виховний процес дошкільного закладу здійснюється за спеціальними програмами, методиками: “Навчально-виховні програми та методичні рекомендації для спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями зору”, “Програма та короткий зміст корекційної роботи із слабозорими дітьми дошкільного віку”, розробленими  на    основі Державної базової програми «Дитина»,  та затвердженими в установленому порядку.
В дошкільному закладі вчителями дефектологами, вихователями в тісному контакті з лікарем-офтальмологом та медсестрами-ортоптистками комплексно вирішуються загальноосвітні, корекційно-компенсаторні та лікувально-відновлювальні завдання.

4.4. Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу . План роботи дошкільного закладу погоджується з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.5.Дошкільний заклад має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку.

4.6. Дошкільний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.7. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

5. Організація харчування дітей дошкільного закладу.

 

 

5.1. Харчування дітей у дошкільному закладі організовують відповідно до вимог нормативних документів.

5.2 У дошкільному закладі встановлено триразове харчування дітей: сніданок, обід, підвечірок.

5.3. Вартість харчування дітей та розмір оплати батьків за нього встановлюється рішенням міської ради м.Кропивницький.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування у дошкільному закладі,

закладання продуктів харчування та продовольчої сировини, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання , дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача дошкільного закладу.

5.5. Дієтичне харчування дітей організовують тільки на підставі довідки лікаря.

 

 1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу.

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, посади яких передбачено штатним розписом дошкільного закладу.

6.2. Медичний персонал проводить корекційно-лікувальну роботу з дітьми з вадами зору за призначенням лікаря-офтальмолога, а також лікувально-профілактичні заходи, зокрема обов’язкові медичні огляди, здійснює контроль за станом здоров’я,фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно – гігієнічних  норм та правил, режимом і якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.

 

                 7.   Учасники навчально - виховного процесу.

 

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти раннього та дошкільного віку, працівники дошкільного закладу та батьки дітей або особи, які їх замінюють.

7.2. У сфері дошкільної освіти дитина має права на:

 -  безпечні та нешкідливі для її здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 - захист від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 - захист від будь – яких форм експлуатації та дій , які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства, приниження гідності;

 - здоровий спосіб життя.

7.3. Права батьків або осіб, що їх замінюють:

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу ;

 - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 - брати участь  у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

 - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі в установленому порядку;

 - своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності  або хвороби дитини;

 -  стежити за станом здоров’я дитини.

7.5. Педагогічну діяльність у дошкільному закладі може здійснювати особа, яка має відповідну вищу освіту, професійно – практичну підготовку, а також фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», іншими нормативно –правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу.

7.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу мають право :

- вільно обирати педагогічно доцільні форми, методи та засоби роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу ;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- отримувати соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності.

7.8. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:

- виконувати цей статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору, посадові інструкції;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

 - брати участь у роботі педагогічної ради  та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 -виконувати накази завідувача дошкільного закладу.

7.9.  Педагогічних  та інших працівників приймає на роботу до дошкільного закладу його завідувач.

7.10 Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.

7.11 Працівники дошкільного закладу проходять  обов’язкові профілактичні  медичні огляди.

7.12.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка проводиться , як правило, раз на п’ять років в установленому порядку.

7.13. Педагогічних працівників, які систематично порушують цей статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору або за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняють з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8.Управління дошкільним закладом.

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснює його засновник – міська рада м. Кропивницький.

8.2 Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається і звільняється з посади з дотриманням чинного законодавства

  Завідувач дошкільного закладу:

 - відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти , визначених Законом України « Про дошкільну освіту»

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

 - діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

 -розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

 - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

 -  видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

 -  затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;

 -контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

 - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей  та охорони праці працівників;

 - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання  і навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

 - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють:

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово – господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Органом громадського самоврядування у дошкільному закладі є загальні збори (конференція) колективу закладу та бать­ків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

8.4. Загальні збори (конференція):

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;

- заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови батьківського комітету (Ради) дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

8.5. У період між загальними зборами діє батьківський комітет. Порядок діяльності батьківського комітету установлює відповідне положення, яке затверджує завідувач дошкільного закладу та погоджує голова батьківського комітету. Кількість засідань батьківського комітету визначається за потреби.

8.6.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – Педагогічна рада.

     До складу Педагогічної ради входять усі педагогічні працівники дошкільного закладу. Також до її складу можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

   Головою Педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

   Педагогічна рада:

 - розглядає питання освітнього процесу в дошкільному закладі та ухвалює відповідні рішення;

 -організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду;

 - ухвалює рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

   Робота Педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

8.7.У дошкільному закладі може бути створена і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освітян.

  Піклувальна рада створюється за рішенням Загальних зборів або Ради. Члени Піклувальної ради обираються на Загальних зборах і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, якого обирають голосуванням на її засіданні з – поміж членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але становить не менше ніж чотири рази на рік.

   Основними завданнями Піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально – технічної , культурно –спортивної, корекційно –відновлювальної, лікувально –оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • залучення додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально –правовому захисту учасників освітнього процесу.

              

9. Майно дошкільного закладу.

 

 

9.1. Відповідно до рішення виконкому Кіровоградської міської ради № 546 від 23 червня 1993 року дошкільний заклад має земельну ділянку загальною площею 0,33 га.

9.2. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, , інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного закладу або централізованої бухгалтерії, яка обслуговує цей заклад.

 

 

10. Фінансово-господарська діяльність

дошкільного закладу.

 

 

10.1.Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника;

- батьків, або осіб, які їх замінюють;

 - місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб .

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

  - придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

  - отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

  - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами.

10.5. За рішенням засновника дошкільного закладу бухгалтерський облік здійснюється централізовано.

 

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться  не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснює управління освіти міської ради міста Кропивницький.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю,що не стосується освітнього процесу, встановлюється засновником дошкільного закладу.

11.4. Внутрішній контроль у дошкільному закладі проводять відповідно річного плану роботи.

 

Обговорення нової редакції Статуту планується провести під час загальних зборів колективу закладу та батьківської громадскості у листопаді 2018р.

 

 


Новини
31 серп. 2018
Прощання з літом
31.08.2018р. вихованці закладу прощалися з літом. Подробиці на сторінці "Життя садочка"
23 серп. 2018
Виховний захід до Дня Прапора та Дня Незалежності
23.08.2018р. в закладі відбувся виховний захід "Україна - рідна ненька" подробиці на сторінці "Життя садочка"
15 серп. 2018
Конкурс "Замок із піску"
15.08.2018р. в закладі відбувся конкурс "Замок із піску". Подробиці на сторінці "Життя садочка" та на сторінках груп.
8 серп. 2018
Святкуємо Всесвітній день котів
08 серпня відзначається Всесвітній день котів. Вихованці нашого закладу брали участь у музичному дозвіллі "День кота"
16 квіт. 2018
Тиждень знань безпеки життєдіяльності
з 16.04. по 20.04.2018р. Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему "Жити цікаво та безпечно"
10 квіт. 2018
Тиждень екологічного виховання на тему "Космос"
з 10.04 по 13.04.2018р. Тиждень екологічного виховання на тему "Космос"
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія